ČO SME...

Naše občianske združenie vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR, podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, dňa 14. júna 2005 pod č. VVS/1-900/90-26243.

Združenie je právnickou osobou, ktoré vzniklo v súlade s ustanoveniami zákona o združovaní sa občanov v znení neskorších predpisov; je nepolitickou organizáciou.

Združenie je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb so spoločným cieľom pomáhať a poskytovať pomoc ľuďom v núdzi /v nepriaznivej sociálnej situácii/, ktorí pre svoj akýkoľvek hendikep nemôžu žiť a viesť plnohodnotný život a to bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru i náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národnosť, pôvod, sociálne alebo iné postavenie.

Cieľovú skupinu združenia tvoria:

 • Osoby so zdravotným hendikepom /znevýhodnením, ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom/
 • Osoby so sociálnym a iným hendikepom /znevýhodnením/
 • Rodinní príslušníci vyššie uvedených osôb.

Územná pôsobnosť aktivít združenia nie je nijak obmedzovaná, smeruje podľa potrieb cieľovej skupiny, predovšetkým na územie regiónu Oravy a Žilinského samosprávneho kraja a podľa potreby aj na územie celého Slovenska.

Hlavné úlohy a ciele činnosti združenia sú realizácia aktivít v prospech cieľovej skupiny:

 • a) poskytovanie sociálnej pomoci a sociálno - právneho poradenstva,
 • b) poskytovanie sociálnych služieb,
 • c) budovanie komunity, komunitných služieb a centra,
 • d) sociálna prevencia /vyhľadávacia a rehabilitačná činnosť/,
 • e) pobytové, kultúrne, spoločenské i športové podujatia a aktivity,
 • f) výchovno - vzdelávacie aktivity /semináre, školenia, kurzy, prednášky/,
 • g) podpora zamestnanosti
 • h) sociálna inklúzia a podpora rovnosti príležitostí /všestranné začleňovanie do spoločnosti/
 • i) odstraňovanie bariér v spoločnosti, ktoré znevýhodňujú jednotlivcov i skupiny osôb
 • j) ochrana ľudských práv a právom chránených záujmov, ochrana základných práv a slobôd
 • k) podpora zdravia, pomoc pri zaobstarávaní zdravotníckych a kompenzačných pomôcok,
 • l) poskytovanie urgentnej pomoci pri riešení problémov priamo v domácnosti občana
 • m) spolupráca s rôznymi inštitúciami, rodinou, právnickými i fyzickými subjektmi, štátnymi i verejnými orgánmi ako aj spolupráca na medzinárodnej úrovni,
 • n) ďalšia činnosť v prospech cieľovej skupiny.

Aktivity a činnosť združenia sú určené /poskytované/ všetkým osobám cieľovej skupiny, ktoré prejavia záujem a to bez ohľadu na ich členstvo v združení.