Invalidný dôchodok

Invalidné dôchodky majú občanom, ktorí z dôvodu invalidity stratili čiastočne, alebo úplne schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, sčasti nahradiť ich príjem.

V novom dôchodkovom systéme môže občan počas poberania invalidného dôchodku bez obmedzenia pracovať.

 • invalidný dôchodok - a cesta k nemu ­- nie je jednoduchá záležitosť. Občan je invalidný, ak sa uňho (v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu) znížila schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o
viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou.

Za dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, sa pritom považuje taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje zníženie schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a podľa poznatkov lekárskej vedy má trvať dlhšie ako jeden rok.

Sociálna poisťovňa však na priznanie dôchodku vyžaduje splnenie niekoľkých podmienok.

Čo musíte urobiť

Prvé, s čím sa musí žiadateľ o invalidný dôchodok popasovať, je podanie žiadosti na pobočku Sociálnej poisťovne, prislúchajúcu k miestu ho trvalého pobytu.

Skompletizovaním a odovzdaním žiadosti, sa žiadosť považuje za podanú. Tlačivo je dostupné na všetkých pobočkách Sociálnej poisťovne, a aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Spolu so žiadosťou, je potrebné predložiť odpracované roky (cez evidenčné listy dôchodkového poistenia) a zdravotnú dokumentáciu, tj. aktuálne odborné lekárske nálezy.

V žiadosti uveďte dátum, od ktorého požadujete priznanie invalidného dôchodku.

Kto rozhoduje o invalidnom dôchodku

Invaliditu občana posudzuje posudkový lekár príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, ktorý určuje percentuálnu mieru zníženia schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a to na základe tabuliek uvedených v prílohe č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V tejto prílohe je k jednotlivým druhom zdravotných postihnutí orgánov a systémov priradená percentuálna miera zníženia schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Ak už poberáte invalidný dôchodok, Sociálna poisťovňa (podľa určenia posudkového lekára) stanoví priebežné kontrolovanie vášho zdravotného stavu.

Pokiaľ sa tento zhorší, alebo vám pribudnú nové diagnózy, lekár môže posúdiť zvýšenie percenta miery funkčného postihnutia vykonávať pracovnú činnosť, najviac však o 10 %; preto je treba požiadať o prehodnotenie zdravotného stavu.

Kedy má občan nárok na invalidný dôchodok?

Posúdeniu zdravotného stavu na účely invalidného dôchodku, nemusí predchádzať dlhodobá práceneschopnosť.

Občan musí splniť nasledovné tri podmienky:

 1. Je invalidný.
 2. Má potrebný počet rokov obdobia poistenia.
 3. Nepoberá predčasný starobný dôchodok, alebo nemá nárok na jeho poberanie.

Výnimkou je, ak sa občan stane invalidným v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania (vtedy má nárok na invalidný dôchodok), alebo keď:

 1. Je invalidný.
 2. Nepoberá predčasný starobný dôchodok, alebo nemá nárok na jeho poberanie.

Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalidný dôchodok z mladosti) aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka, alebo v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom.

Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 roku života.

Po 31. decembri 2007 môže (za osobitných podmienok) vzniknúť nárok na invalidný dôchodok aj doktorandovi (v dennej forme doktorandského štúdia).

Čo v prípade, ak vám nebol priznaný invalidný dôchodok?

V prípade, že máte pocit krivdy za to, že vám nebol priznaný invalidný dôchodok, stále môžete podať opravný prostriedok (odvolanie) - do 30 dní od doručenia rozhodnutia o nepriznaní invalidného dôchodku.

V akej výške sa vypláca invalidný dôchodok?

V novom dôchodkovom systéme závisí výška invalidného dôchodku od príjmov občana počas celého pracovného života (pred vznikom invalidity). Znamená to, že občan, ktorý zarábal viac, a preto počas svojho života platil vyššie odvody, bude mať pri rovnakom znížení schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť aj vyšší invalidný dôchodok, než občan, ktorý počas svojho života zarábal menej, a platil si aj nižšie odvody.

Ako "chodí" invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok sa vypláca vopred, vždy v pravidelne sa opakujúcich, mesačných výplatných termínoch. Výplatný termín určuje Sociálna poisťovňa každému osobitne.

Kto by mal výšku invalidného dôchodku nižšiu, ako je jeho životné minimum, môže sa obrátiť so žiadosťou o dávku v hmotnej núdzi na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, či mu nevzniká nárok na uvedenú sociálnu dávku.

Do cudziny (mimo štátov EÚ) sa invalidný dôchodok vypláca pozadu, v trojmesačných lehotách, po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku. Za istých podmienok možno invalidný dôchodok priznať preddavkovo.

Dokedy sa občanovi vypláca invalidný dôchodok?

 • keď sa občan stane starobným dôchodcom, teda začne poberať starobný dôchodok,
 • keď prestane byť invalidom, t. j. prestane mať zníženú schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť (zdravotný stav sa mu zlepší, alebo sa úplne vylieči).

Použité pramene: WEB: SLOVENSKY PACIENT.SK Sociálna poisťovňa, Register chránených dielní, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív.

Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje z invalidného poistenia. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca.

Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý

 • je invalidný
 • získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia a
 • ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalidný dôchodok z mladosti) aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka alebo v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Po 31. decembri 2007 môže za osobitných podmienok tiež vzniknúť nárok na invalidný dôchodok aj doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia.

Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu.

Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na invalidný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

Za deň uplatnenia nároku na invalidný dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvýkrát požiadal príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne (pozri nižšie) o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.

Ak má žiadateľ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, o priznanie invalidného dôchodku je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o priznaní dôchodku.

Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne (ďalej len "pobočka") príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Ak sa žiadateľ prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu.

Žiadateľ, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť podáva prostredníctvom ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže v pobočke príslušnej podľa sídla tohto ústavu.

Ak žiadateľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.

Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto žiadateľ na účely spísania žiadosti o invalidný dôchodok je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti.

Ide predovšetkým o nasledovné doklady potrebné na spísanie žiadosti o priznanie invalidného dôchodku:

 • platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • tlačivo Prehliadka ZISŤOVACIA - KONTROLNÁ, vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom žiadateľa,
 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy - dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (LEN, AK SA ŽIADA O UZNANIE STAROSTLIVOSTI O DETI ALEBO VÝCHOVY DIEŤAŤA),
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.

Aby nárok na invalidný dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.


K žiadosti o invalidný dôchodok musia byť priložené najmä tieto doklady:

 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan
  • bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001,
  • poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
 • hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy - dokedy trvalo zamestnanie.
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Okrem už uvedených dokladov sa predkladajú aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

Na preukázanie obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutého vymeriavacieho základu je potrebné, aby žiadateľ o invalidný dôchodok, ktorý bude u toho istého zamestnávateľa naďalej zamestnaný aj po dátume, od ktorého žiada invalidný dôchodok priznať, mal predložený aj evidenčný list dôchodkového poistenia.

Z dôvodu, aby mohol zamestnávateľ príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne včas predložiť vyššie uvedené doklady (evidenčný list dôchodkového poistenia), oznamuje zamestnanec v týchto situáciách zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiada priznať invalidný dôchodok.

V aktuálnych prípadoch je potrebné pripojiť k žiadosti o invalidný dôchodok potvrdenie zamestnávateľa o období poberania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti žiadateľa za obdobie 52 týždňov pred dátumom spísania žiadosti o invalidný dôchodok, prípadne doklad o období poberania platu alebo služobného príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti, taktiež za obdobie 52 týždňov pred dátumom spísania žiadosti o invalidný dôchodok.


K žiadosti o invalidný dôchodok poberateľa výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, je potrebné pripojiť potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca.


Ak žiadateľ získal aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ako aj príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách, je potrebné pripojiť potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, či získanou dobou výkonu služby žiadateľ o starobný dôchodok spĺňa, resp. nespĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.


Ak sa žiada priznať invalidný dôchodok spätne aj za obdobie, v ktorom sa žiadateľovi vyplácala dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, k žiadosti o dôchodok je potrebné pripojiť doklad orgánu, ktorý tieto dávky vyplácal o vyplatenej sume dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.


Zamestnávateľ je povinný podľa § 231 ods. 1 písm. l) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia.


Dôchodky sa vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Pokiaľ sa nežiada o iný spôsob výplaty dôchodku, je potrebné požiadať o zriadenie účtu na výplatu dôchodku v banke, s ktorou Sociálna poisťovňa uzatvorila zmluvu na bezhotovostné poukazovanie dávok na účet. Súčasne je potrebné (s výnimkou, ak žiadateľovi Sociálna poisťovňa už vypláca dôchodok na účet) k žiadosti pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľom a potvrdené bankou.

Poberateľovi dávky, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a nepožiadal o iný spôsob výplaty, sa dôchodok vypláca prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia.

Fyzickej osobe, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, sa dôchodok vypláca prostredníctvom tohto ústavu.

Upozornenie !

Príjemca dôchodkovej dávky je povinný podľa § 227 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok.

Poberateľka invalidného dôchodku je povinná oznámiť prípadnú zmenu počtu detí, ktorých podmienku výchovy spĺňala v čase priznania invalidného dôchodku [napr. ak po priznaní invalidného dôchodku splní podmienku výchovy dieťaťa (detí), ktoré nebolo (neboli) uvedené v žiadosti o dôchodok].