Postup pri kúpeľnej liečbe

Pacient si môže sám vybrať, ktoré kúpele chce navštíviť, ak žiada liečbu ochorenia, ktoré je pre konkrétne kúpele indikované. Zdravotná poisťovňa to akceptuje. V prípade, že si pacient nevyberie, kúpele určí poisťovňa. Kúpeľná liečba má samozrejme aj kontraindikácie, o ktorých je potrebné sa poradiť so svojim ošetrujúcim lekárom a sú uvedené v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť.

Skupina A

Poistencom skupiny A hradí po schválení kúpeľnej starostlivosti poisťovňou celý liečebný pobyt poisťovňa z verejného zdravotného poistenia (zdravotná starostlivosť, strava a ubytovanie), pričom dátum nástupu na liečenie určia kúpele. Pacient z indikačnej skupiny A si hradí sám kúpeľný poplatok, daň z ubytovania, poplatok za služby a cestovné.

Skupina B

Poistencom skupiny B hradí poisťovňa zdravotnú starostlivosť z verejného zdravotného poistenia. Pobyt na lôžku a stravu si hradí pacient sám vrátane kúpeľného poplatku, dane z ubytovania a cestovného, nástup na liečenie si pacient rezervuje po dohode s kúpeľmi.

O kúpeľnú liečbu dospelých, teda poistencov, ktorí dosiahli 18. rok veku, musí požiadať sám pacient, resp. mu kúpeľnú liečbu odporučí ošetrujúci lekár.

V prípade úhrady kúpeľnej liečby z verejného zdravotného poistenia zdravotnou poisťovňou návrh na kúpeľnú starostlivosť vystavuje všeobecný lekár alebo lekár špecialista uvedený pri konkrétnej indikačnej skupine ochorení v tzv. Indikačnom zozname pre kúpeľnú zdravotnú starostlivosť. Ako príloha resp. súčasť Návrhu na kúpeľnú starostlivosť musia byť priložené okrem iného i klinické a laboratórne vyšetrenia, ktoré nesmú byť staršie ako tri mesiace. Indikačný zoznam u jednotlivých skupín ochorení uvádza, ktoré vyšetrenia konkrétne musí pacient absolvovať. Pacienti nad 70 rokov musia mať okrem týchto povinných základných vyšetrení priložené aj výsledky interného vyšetrenia.

Skupina A

Takto vypísaný a podpísaný návrh potom pacient osobne alebo poštou doručí pobočke svojej zdravotnej poisťovne, ktorá ho po posúdení svojím revíznym lekárom následne schváli alebo zamietne. V prípade, ak je schválená kúpeľná liečebná starostlivosť v skupine A, schválený návrh na kúpeľnú starostlivosť poisťovňa zašle do pacientom vybraných kúpeľov (podľa indikačného zoznamu) a zdravotná poisťovňa pošle pacientovi informáciu o schválení kúpeľnej liečby. Kúpele potom pacienta predvolajú na kúpeľnú liečbu.

Skupina B

V prípade, že poisťovňa pacientovi schváli kúpeľnú liečebnú starostlivosť v skupine B, spolu so schváleným návrhom dostane pacient aj zoznam kúpeľov, v ktorých môže absolvovať kúpeľnú liečbu podľa indikačného zoznamu. Pacient si potom sám rezervuje a dohodne nástup na kúpeľnú liečbu s vybranými kúpeľmi. Dĺžku pobytu tiež upravuje Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť Slovenskej Republiky. Maximálne 14 dní pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí mať pacient vystavené potvrdenie od svojho všeobecného ošetrujúceho lekára, že je schopný túto liečbu absolvovať.

A ešte zopár užitočných rád na záver

V odôvodnených prípadoch revízny lekár príslušnej zdravotnej poisťovne schvaľuje aj Sprievodcu pre pobyt.

Podobne pravidlá platia takisto u detí, teda u poistencov, ktorí nedosiahli 18. rok veku, pričom o kúpeľnú starostlivosť v tomto prípade žiada zákonný zástupca dieťaťa a kúpeľná starostlivosť u detí je schválená vždy v skupine A.

Pacient je povinný si so sebou do kúpeľov okrem iného priniesť aj:

  • preukaz poistenca,
  • občiansky preukaz,
  • oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, ktoré dostal zo zdravotnej poisťovne,
  • predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré pacientovi doručili z kúpeľov,
  • potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave od svojho lekára nie staršie ako 14 dní, ktoré pacient predloží lekárovi kúpeľov pri vstupnom vyšetrení,
  • zdravotné pomôcky a lieky, ktoré pacient používa a to v takom množstve, aby mu vystačili na celú dĺžku liečebného pobytu.
  • Vhodná je aj zdravotná dokumentácia, resp. výpis z nej, hlavne v prípadoch komplikovanejšieho zdravotného stavu pacienta.


zdroj: www.therme.sk