Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií. Štát prostredníctvom nich podporuje sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Zameranie sociálnych služieb:

 • prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivca, rodiny alebo komunity,
 • zachovanie, obnova alebo rozvoj schopnosti jednotlivca viesť samostatný život,
 • podpora začlenenia jednotlivca do spoločnosti,
 • prevencia sociálneho vylúčenia,
 • riešenie krízovej sociálnej situácie jednotlivca a rodiny.

Súčasťou podpory sociálneho začlenenia osôb v nepriaznivých sociálnych situáciách je aj problematika sociálne vylúčených spoločenstiev . V rámci tejto pôsobnosti ministerstvo koordinuje štátnu politiku, vypracováva stratégie a koncepčné materiály, analýzy a legislatívne zámery a koordinuje politiky s inými relevantnými oblasťami v záujme sociálnej integrácie sociálne vylúčených spoločenstiev. Vypracúva aj návrhy právnych predpisov v oblasti rozvoja životných podmienok sociálne vylúčených spoločenstiev.

Občan má právo na výber sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo na výber poskytovateľa sociálnej služby.

Druh sociálnej služby, forma a rozsah jej poskytovania sa určia podľa nepriaznivej sociálnej situácie alebo stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.

Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:

 • z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností, pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do 7 rokov veku,
 • pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
 • z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
 • pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb
 • pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncetrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.