ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  1. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.
  2. Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám uvedeným v bode 1 na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky (zákon 447/2008 Z.z.), z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.
  3. Nepriaznivý zdravotný stav podľa fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu (zákon č. 578/2004 Z.z.)
  4. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (zákon 447/2008 Z.z.)